ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายแบบประมวลผลกลุ่มเมฆ และVirtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 2