ประกาศ รฟม. ที่ กบพ.อ. 6/2555 เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2555-2559