ประกาศ รฟม. ที่ กบพ.อ. 4/2556 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและบริการผู้อำนวยการระดับสูง บริเวณอาคารสำนักงาน รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2556-2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)