ประกาศ รฟม. ที่ กบพ.อ. 6/2556 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานของ รฟม. ปีงบประมาณ 2556-2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)