ประกาศ รฟม. ที่ กบพ.อ. 8/2556 เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)