ประกาศ รฟม. เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และห้องศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)