ประกาศ รฟม. ที่ กบพ.อ. 10/2556 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2556-2558 (ตั้งแต่สันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 จำนวน 33 เดือน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)