ประกาศ รฟม. ที่ กบพ.อ. 14/2556 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อาคาร 2 ระยะที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)