นางจันทิรา บุรุษพัฒน์

preview image
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564
วัน เดือน ปีเกิด 14 ตุลาคม 2506
คุณวุฒิการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด)
ปริญญาโท • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปริญญาตรี • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งในปัจจุบัน • หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชีในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ สถาบันการบินพลเรือน

• กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน • ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2562 – 2564 • รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
พ.ศ. 2559 – 2562 • ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก
พ.ศ. 2557 – 2559 • ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก