นายประเสริฐ ศิรินภาพร

preview image
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 ถึงปัจจุบัน
วัน เดือน ปีเกิด1 พฤษภาคม 2514
คุณวุฒิการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด)
ปริญญาโท
• Master of Business Administration (ธุรกิจระหว่างประเทศ) University of New Haven, United States
ปริญญาตรี
• บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งในปัจจุบัน• เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชีในปัจจุบัน

 -

ประสบการณ์ทำงาน
พ.ศ. 2567 – ปัจจุบัน
• เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2567
• รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565
• รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม