นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี

preview image
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
วัน เดือน ปีเกิด 20 สิงหาคม 2508
คุณวุฒิการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด)
ปริญญาโท • Master of Science (Engineering), Transport Planning and Engineering, University of Leeds, UK
ปริญญาตรี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งในปัจจุบัน • ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชีในปัจจุบัน

 -

ประสบการณ์ทำงาน
พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน • ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566 • รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา (ปฏิบัติงานด้านวิชาการ)
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 • ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักการโยธา
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2561 • ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561 • ผู้อำนวยการกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2560 • ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง