ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ และศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)