รฟม. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาทางวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบราง การขนส่ง และโลจิสติกส์

preview image
รฟม. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาทางวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบราง การขนส่ง และโลจิสติกส์

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาทางวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบราง การขนส่ง และโลจิสติกส์ (Knowledge Transfer Seminar on Rail Systems, Transportation, and Logistics) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ด้านระบบขนส่งมวลชนทางราง พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยในอุตสาหกรรมระบบราง โดยมีนายณัฐ นาคธรณินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเปิดงานสัมมนาฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRTA Learning Center)

ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 การบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบราง การขนส่ง และโลจิสติกส์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนที่ 2 การแลกเปลี่ยนและต่อยอดองค์ความรู้สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (Reskill/Upskill) โดยคณะอาจารย์จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และส่วนที่ 3 การเยี่ยมชมความรู้ด้านระบบรางและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดย รฟม. ซึ่งการสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ เป็นการส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การขนส่ง และโลจิสติกส์ ในทุกภาคส่วน ทั้งภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสังคม พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และประสบการณ์ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในบริบทที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการระหว่าง รฟม. ร่วมกับสถาบันทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการต่อยอดและสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านระบบราง สำหรับนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดร่วมกันในอนาคตต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image