ช่องทางการติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม.


รฟม. ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางสำหรับการติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร

#เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น #ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม.

วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ. 2566 - 2570) ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน