รฟม. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสประชุมเพื่อติดตามการดำเนินกิจการของ รฟม. และเยี่ยมชมรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง

preview image
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) และ นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ประธานคณะกรรมาธิการฯ ในโอกาสการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินกิจการของ รฟม. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 รฟม. จากนั้น คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ณ ศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลืองฯ โดยมีตัวแทนจากบริษัทผู้รับสัมปทาน ร่วมให้การต้อนรับ 

ในโอกาสนี้ รฟม. ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าของ รฟม. และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนต่อไป 
ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image