รฟม. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายสุขอโศก (SOOK ASOK)

preview image
รฟม. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายสุขอโศก (SOOK ASOK) 

วันนี้ (3 เมษายน 2567) นางสาวจิรนันท์ วรจักร ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายสุขอโศก (SOOK ASOK)  และรับมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณที่ได้สนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขอโศกจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายสุขอโศก (SOOK ASOK) เป็นการรวมกลุ่มระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน  ซึ่งมีทำเลที่ตั้งในพื้นที่อโศก ริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ย่านอโศกให้มีความน่าอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ สุขวิถี สุขสัญจร สุขกิจกรรม และสุขสิ่งแวดล้อม ผ่านการร่วมคิดและร่วมดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการทรัพยากรในรูปแบบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ย่านอโศกให้น่าอยู่และคนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

preview image
preview image
preview image
preview image