รฟม. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRTA Learning Center)

preview image
นายณัฐ นาคธรณินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRTA Learning Center) ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการ “เปิดโลกทัศน์สู่การพัฒนาภารกิจกระทรวงคมนาคม” ที่กระทรวงคมนาคมได้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงคมนาคม รวมถึงได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ระหว่างกัน
  
ในโอกาสนี้ รฟม. ได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRTA Learning Center) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดแสดง เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของประเทศให้แก่ผู้ที่สนใจ และได้นำเสนอความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เช่น ประวัติความเป็นมา ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน เทคนิคการออกแบบและก่อสร้าง เทคโนโลยีการเดินรถและซ่อมบำรุง เป็นต้น เพื่อให้คณะได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่ติดต่อราชการต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image