รฟม. ต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน MRTA Learning Center

preview image
วันนี้ (30 มกราคม 2567) เวลา 09.00 น. นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ต้อนรับครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 45 คน จากโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRTA Learning Center) และชมการแสดงสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) จากฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม.

ศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เช่น ประวัติความเป็นมา ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน เทคนิคการออกแบบและก่อสร้าง เทคโนโลยีการเดินรถและซ่อมบำรุง เป็นต้น รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการจัดแสดง เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของประเทศให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image