รฟม. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 - 2566

preview image
นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 - 2566 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565 - 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดย รฟม. เป็นหนึ่งในจำนวน 45 หน่วยงาน ที่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 และ รฟม. เป็นหนึ่งในจำนวน 64 หน่วยงาน ที่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2566 (รวมทั้งสิ้น 109 หน่วยงาน) ทั้งนี้ รฟม. ได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน โดยได้นำเสนอการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์บัตรโดยสารรถไฟฟ้าของ รฟม. พร้อมทั้งแนะนำช่องทางการติดต่อเพื่อรับบริการกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมบูธจำนวนมาก ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image