รฟม. ขอประกาศเจตนารมณ์ "No Gift Policy"

preview image
ในโอกาสเทศกาลปีใหม่🥳 ทีกำลังจะมาถึงนี้
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ขอประกาศเจตนารมณ์ "No Gift Policy" 🚫🎁 งดการรับของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 และในโอกาสอื่นใด เปลี่ยนเป็นการรับความปรารถนาดีด้วยคำอวยพร
เพื่อเป็นการร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลุกจิตสำนึก และสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดี ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ