รฟม. ร่วมบรรยายและจัดนิทรรศการในการประชุมเชิงวิชาการ “Rail Asia 2023 & Transport Infrastructure Asia 2023”

preview image

รฟม. ร่วมบรรยายและจัดนิทรรศการในการประชุมเชิงวิชาการ “Rail Asia 2023 & Transport Infrastructure Asia 2023” ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 ณ ME EXPO Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมระบบราง โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบก และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่นักศึกษาในสาขาระบบรางและผู้ที่สนใจ ซึ่งภายในงานมีการสัมมนาวิชาการด้านระบบรางที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กว่า 10 หัวข้อ จากนักวิชาการและตัวแทนหน่วยงานต่างๆ โดย รฟม. ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 พร้อมจัดนิทรรศการข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.