ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง ที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อก่อสร้างลานจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) การต่อขยายแนวเส้นทางรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ไปยังถนนสุวินทวงศ์และการก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างสถานีตลาดมีนบุรี(ถนนสีหบุรานุกิจ) กับถนนสุวิทวงศ์ โดยวิธีตกลง

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่องาน
งานศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อก่อสร้างลานจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) การต่อขยายแนวเส้นทางรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯไปยังถนนสุวินทวงศ์และการก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างสถานีตลาดมีนบุรี (ถนนสีหบุรานุกิจ) กับถนนสุวินทวงศ์ โดยวิธีตกลง
    หน่วยงานเจ้าของงาน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
19 พฤศจิกายน 2556
    เป็นเงิน
5,497,210 บาท (ห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)
    ราคา/หน่วย
-
4. ค่าตอบแทนบุคลากร
-
4.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
1) ผู้จัดการโครงการ (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์) (1 คน - 3 เดือน)
2) รองผู้จัดการโครงการ (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์) (1 คน - 3 เดือน)
3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการขนส่ง/วิศวกรรมจราจร (1 คน - 3 เดือน)
4) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการก่อสร้าง (1 คน - 2 เดือน)
5) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจ (1 คน - 2 เดือน)
6) ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบแนวเส้นทาง (1 คน - 2 เดือน)
7) ผู้เชี่ยวชาญด้านการรื้อย้ายสาธารณูปโภค (1 คน - 2 เดือน)
8) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา/งานโครงสร้าง (1 คน - 2 เดือน)
9) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (1 คน - 2 เดือน)
10) ผู้เชี่ยวชาญด้านขบวนรถไฟฟ้า/วิศวกรรมงานระบบรถไฟฟ้า (1 คน - 2 เดือน)
11) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินรถ (1 คน - 2 เดือน)
12) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมาณราคา (1 คน - 2 เดือน)
13) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม (1 คน - 2 เดือน)
14) ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ (1 คน - 2 เดือน)
15) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง (1 คน - 2 เดือน)
16) สถาปนิก (1 คน - 2 เดือน)
4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา
1) ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20 ปี
2) ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี
3) ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่ง ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
4) ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธาหรือการสำรวจ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
5) ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์/สังคมศาสตร์/กฎหมาย ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
6) ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมระบบรถไฟฟ้า ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
7) ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
8) ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
9) ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
10) ปริญญาตรีสถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
4.3 จำนวนที่ปรึกษา
16 คน
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
-
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/
ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
- นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
- นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์ หัวหน้าแผนกวิจัยและบริหารองค์ความรู้รถไฟฟ้า
- นางสาววรีมน ธรรมเจริญ วิศวกร 5
9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0903/ว 99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546
- หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0907/12725 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556