ประกาศราคากลางงานจัดซื้อกระดาษ ขนาด A4 หนา 80 แกรม ยี่ห้อ Double-A จำนวน 2,000 รีม

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่องาน
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อกระดาศ ขนาด A4 หนา 80 แกรม ยี่ห้อ Double-A จำนวน 2,000 รีม
    หน่วยงานเจ้าของงาน
กองบริหารพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
198,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
14 พฤศจิกายน 2556
    เป็นเงิน
198,000.00 บาท
    ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
98.4400 บาท/รีม
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาจากบริษัท ไนซ์ลี่ เปเปอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
นางสาว กานดา ทวีธนกุลชัย พนักงานบริหารพัสดุ
6. ไฟล์แนบ