การจ้างผลิตหมวก รฟม.

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่องาน
การจ้างผลิตหมวก รฟม.
    หน่วยงานเจ้าของงาน
กองกิจกรรมพิเศษ สำนักผู้ว่าการ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
199,983.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
11 พฤศจิกายน 2556
    เป็นเงิน
199,983.00 บาท
    ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
1/99.9915 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาจากบริษัท มองท์ บลอง จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
1.) นางฐิตารีย์ ศรีอาวุธ หัวหน้าแผนกกิจกรรมองค์กร
6. ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ_HAT_MRTA2013