ประกาศราคากลางงานขุดลอกลำรายระบายน้ำถนนหลักภายในพื้นที่ รฟม.

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่องาน
งานขุดลอกลำรายระบายน้ำริมถนนหลักภายในพื้นที่ รฟม.
    หน่วยงานเจ้าของงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
30 ตุลาคม 2556
    เป็นเงิน
197,950 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
    ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
-
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาจากวิธีสืบราคาจากบริษัท โปรดปราณ ดีไซน์ จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
1.) นางสาวดารณี สนทนา ผู้อำนวยการกองสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2.) นายพงศกร ดอกบัว รักษาการ หัวหน้าแผนกบริหารอาคารสำนักงาน กองสถานที่และยานพาหนะ
3.) นายอภิสิทธิ์ ภักดีพิพัฒน์ พนักงานบริหารงานทั่วไประดับ 6 แผนกบริหารอาคารสำนักงาน กองสถานที่และยานพาหนะ