ประกาศราคากลางงานจัดทำเส้นทางจักรยานเพื่อสุขภาพภายในพื้นที่ รฟม.

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่องาน
งานจัดทำเส้นทางจักรยาน
    หน่วยงานเจ้าของงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
470,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
5 พฤศจิกายน 2556
    เป็นเงิน
469,516 บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)
    ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
-
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
บริษัท สิริเซฟตี้ กรุ๊ป จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
1) นางสาวดารณี สนทนา ผู้อำนวยการกองสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2) นายพงศกร ดอกบัว รักษาการหัวหน้าแผนกบริหารอาคารสำนักงาน กองสถานที่และยานพาหนะ
3) นายอภิสิทธิ์ ภักดีพิพัฒน์ พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 แผนกบริหารอาคารสำนักงาน กองสถานที่และยานพาหนะ
6. เอกสารเพิ่มเติม
รายการกรอบงบประมาณการ
สรุปกรอบการประมาณราคาค่าก่อสร้าง