ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องอ่าน Barcode พร้อมระบบตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 เครื่อง

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่องาน
จัดซื้อเครื่องอ่าน Barcode พร้อมระบบตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 เครื่อง
    หน่วยงานเจ้าของงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
170,000 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
17 ตุลาคม 2556
    เป็นเงิน
-
    ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
70,000 บาท(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
บริษัท เอ็นซอฟท์แอนด์เซิร์ฟ จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
1) นางสาวพิกุล พิมพ์ทอง พนักงานบริหารพัสดุ 7