ประกาศราคากลางงานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณอาคารจอดรถสำหรับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2557

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่องาน
งานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณอาคารจอดรถสำหรับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2557
    หน่วยงานเจ้าของงาน
ฝ่ายวิชาการ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
9 พฤศจิการยน 2555
    เป็นเงิน
412,500 บาท
    ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
-
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ราคาตามสัญญาจ้างงานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณอาคารจดรถสำหรับจอดรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2556
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
1) นางสาวพรพิมล พุ่มพวง
2) นางสาวนภัสวรรณ์ แก่นวงศ์
3) นายสิริชัย ที่ดี