ประกาศราคากลางงานจ้างทำสมุดโน๊ตแบบพกพา

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่อโครงการ
สมุดโน๊ตแบบพกพา
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
8 ตุลาคม 2556
    เป็นเงิน
200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
    ราคา/หน่วย
1/40 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
เป็นราคาที่สืบได้จาก บริษัท ไนซ์ เอิร์ธ ดีไซน์ จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
1) นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
2) นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ หัวหน้าแผนกกิจการสัมพันธ์และสารนิเทศ กองประชาสัมพันธ์
3) นางสาวอัจฉริยา ศรีสุระ พนักงานประชาสัมพันธ์ 6
6. รายละเอียดของงาน
ปก
   - กระดาษอาร์ตการ์ด หน้าเดียว 250 แกรม
   - พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
เนื้อใน
   - กระดาษปอนด์ 80 แกรม
   - พิมพ์ 1 สี 200 หน้า
ขนาด 4 x 8.5 นิ้ว เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว ตลอดแนวด้าน 4 นิ้ว จำนวน 5,000 เล่ม
กำหนดส่งมอบงาน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556