ประกาศราคากลางงานจ้างพนักงานผู้รับเหมาบริการ

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1. ชื่องาน
งานจ้างพนักงานผู้รับเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการ เพิ่ม 1 อัตราโดยวิธีตกลงราคา
    หน่วยงานเจ้าของงาน
กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป รฟม.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
150,252.05 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบสองบาทห้าสตางค์)
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
22 ตุลาคม 2556
    เป็นเงิน
150,252.05 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบสองบาทห้าสตางค์)
    ราคา/หน่วย
150,252.05 บาท/1 คน/11 เดือน
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
อ้างอิงราคาตามที่บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด เสนอราคา
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
1) นางนฤดี ไทยประยูร หัวหน้าแผนกงานบริหารทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล
2) นางสาวณิชากร หนุนทรัพย์ พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 6


ลำดับที่
ตำแหน่ง
จำนวน
ระยะเวลาจ้าง
เงินเดือน
ค่าดำเนินการ
รวมราคาต่อเดือน
ราคา รวม(บาท)
1.
พนักงานธุรการ
1 คน
11 เดือน
10,300.00
2,465.68
12,765.68
140,422.48
รวมเป็นเงิน (บาท)
140,422.48
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
9,829.57
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
150.252.05