ประกาศราคากลางงานจัดจ้างติดตั้งป้าย/อุปกรณ์จราจรภายในอาคารและลานจอดรถ

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่อโครงการ
งานจัดจ้างติดตั้งป้าย/อุปกรณ์จราจรภายในอาคารและลานจอดรถ
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ฝ่ายธุรกิจและบริหารสินทรัพย์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
185,564.75 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
14 ตุลาคม 2556
    เป็นเงิน
185,564.75 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
บริษัท ทรี เน็ต จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
1) นายมารุต คงรำพึง พนักงานบริหารงานทั่วไป 7