ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่องาน
งานจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ
   หน่วยงานเจ้าของงาน
ฝ่ายกลยุทธ์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
113,280.90 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบสตางค์)
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
15 ตุลาคม 2556
   เป็นเงิน
113,280.90 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบสตางค์)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาจากบริษัท โฟนิกซ์ จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
1) นางบัวสวรรค์ ภูบัวคำ พนักงานธุรการ ระดับ 3 ฝ่ายกลยุทธ์