ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2556

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่องาน
การจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2556
    หน่วยงานเจ้าของงาน
สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
9 ตุลาคม 2556
    เป็นเงิน
850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
    ราคา/หน่วย
1/850,000 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาที่สืบได้จากบริษัท ไนซ์ เอิร์ธ ดีไซน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่รับจ้างทำรายงานประจำปี 2555
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
1) นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
2) นางสาวกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ หัวหน้าแผนกกิจการสัมพันธ์และสารนิเทศ กองประชาสัมพันธ์
3) นางสาวอัจฉริยา ศรีสุระ พนักงานประชาสัมพันธ์ 6