ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตเสื้อยืดโปโล รฟม.

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่องาน
การจ้างผลิตเสื้อยืดโปโล รฟม.
    หน่วยงานเจ้าของงาน
กองกิจกรรมพิเศษ สำนักผู้ว่าการ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
219,350 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
1 ตุลาคม 2556
    เป็นเงิน
219,350 บาท
    ราคา/หน่วย
1/219.35 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาจากบริษัท มองท์ บลอง จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
นางฐิตารีย์ ศรีอาวุธ หัวหน้าแผนกกิจกรรมองค์กร