รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย