แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2567)