รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน 2562)