รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)