ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ปราบจลาจล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอริกส์ (e-bidding)