ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างจัดตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)