ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาจ้างติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณอาคารจอดรถ สำหรับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2560)