สัญญาเลขที่ จ(ข) 53/2565 สัญญาจ้างพัฒนาระบบ Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงและพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบการให้บริการใหม่ๆ (ระยะที่ 2)