สัญญาเลขที่ จ(ข)50/2565 สัญญาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS)