สัญญาเลขที่ 2567/595 สัญญาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี ชนิด 80 แกรม A4 จำนวน 8,000 รีม