สัญญาเลขที่ จ(ข)1/2566 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) ประจำปีงบประมาณ 2566