ประกาศ รฟม. ที่ กบพ.จพ. 17/2555 เรื่อง สอบราคาจ้างบริการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2556