ประกาศ รฟม. ที่ กบพ.จพ. 1/2557 รฟม. เรื่อง สอบราคาจ้างบริการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2557