นายสราวุธ ทรงศิวิไล

preview image
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
วัน เดือน ปี เกิด 15 กันยายน 2507
คุณวุฒิการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด)
ปริญญาโท • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ขนส่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งในปัจจุบัน อธิบดีกรมทางหลวง
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทระหว่างปีบัญชีในปัจจุบัน • ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (2562)
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (2561 – 2562)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงคมนาคม (2560 - 2561)
รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายบำรุงทาง) (2557 – 2560)
รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายวิชาการ) (2556 – 2557)