ประกาศราคากลาง งานซื้ออระบบจอดรถพร้อมติดต้ัง บริเวณเหนือแนวอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงซอยรัชดาภิเษก 2 ถึงแนวรั้วธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจําปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)