ประกาศราคากลาง งานซื้อหลอดไฟ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและใช้เป็นอะไหล่สํารองสําหรับใช้งานใน อาคารจอด แล้วจ ร ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และอาคารจอดแล้วจร ตามแนวสายทางโครงการ รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล